Vizualizace umístění v území obce Předklášteří

Svazková základní škola VENKOV postupuje do další fáze přípravy

Podívejte se na novou vizualizaci budoucí školy, která oživí území obce Předklášteří. Nová školní budova spolu s tělocvičnou bude stát na pozemku č. 411/1, přičemž celý projekt se rozprostírá v nezastavěné části Předklášteří.

Nedostatek kapacit na základních školách v tišnovském regionu pomůže vyřešit připravovaná nová základní škola v obci Předklášteří. Jedná se o novostavbu na „zelené louce“, jejíž návrh vzešel z architektonické soutěže z konce roku 2022. S vítězem, brněnským ateliérem Pelčák a partner architekti, byla následně podepsána smlouva na projektovou přípravu. Investorem je Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, sdružující 14 obcí zapojených do projektu.

Architektonicko-dispoziční studie

V závěru roku 2023 proběhlo předání dokončené architektonické-dispoziční studie Svazkové základní školy VENKOV, klíčového dokumentu pro další fáze projektování a výstavby. Studie blíže ověřila realizovatelnost záměru a detailní analýzy lokality. Byly definovány základní požadavky na umístění stavby v území, způsob napojení na inženýrské sítě, včetně dopravního řešení. Součástí studie bylo i stanovení koncepce konstrukčního řešení, hospodaření s energiemi a nakládání s odpadními a dešťovými vodami.

V rámci pravidelných projednávání studie s pedagogickými odborníky došlo k upřesnění požadavků na sklad- by tříd, kabinetů, fungování šaten, jídelny a dalších pro chod školy nezbytných provozů.
V této fázi projektu proběhla aktualizace 3D modelů a vizualizací. Každý stavební a inženýrský objekt budoucí novostavby byl pojmenován a došlo k vyhodnocení jeho ekonomiky výstavby s ohledem na celkové náklady realizace Svazkové ZŠ Venkov a podmínky dotační- ho titulu.

Na architektonicko-dispoziční studii přímo navázala příprava dokumentace pro územní rozhodnutí. Již v průběhu jejího zpracování projektanti aktivně komunikovali s dotčenými orgány státní správy. Výsledky těchto jednání a detailnější technická řešení znovu potvrdily kvalitu návrhu, který vzešel z architektonické soutěže. I nadále tedy platí, že se bude jednat o základní školu pro 540 žáků (to jsou vždy 2 třídy v ročníku, v členění I. stupeň, 1-5 třída a II. stupeň, 6-9 třída), součástí zůstává nová budova tělocvičny s parametry pro floorballová utkání včetně možnosti jejího využívání veřejností v době mimo výuku.