ZŠ Venkov v otázkách a odpovědích

Je nová škola opravdu potřebná?
Na základě analýzy (Kapacity škol na Tišnovsku, Demografický vývoj ORP Tišnov do roku 2030) a analýzy MŠMT je Tišnovsko jedna z oblastí, kde je nutnost nové základní školy neoddiskutovatelná. Momentálně spádové školy ve městech a střediskových obcích, které zajišťovaly základní vzdělání, už nestačí. Je to způsobeno zvýšenými nároky na kvalitu vzdělání a provoz školy, ale také zvýšenou mobilitou rodin, územním rozvojem obcí a narůstající demografickou křivkou. Dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat

Proč není možné nebo vhodné obnovení provozu malých vesnických škol, jak navrhují zastánci staršího modelu?
Některé z budov již nestojí. Ty, které měly větší štěstí byly přebudovány na mateřské školky nebo byty. Těch několik málo, které zůstaly bez využití, tak jsou v havarijním stavu. Proto by bylo nezbytené postavit nové budovy na volných plochách a není jisté, zda by si malé obce mohly dovolit takovou velkou investici.

Svazková nebo obecní škola? Kdo bude zřizovatelem a proč?
Bude se jednat o tzv. svazkovou školu, kde zřizovatelem tedy bude Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Hlavním důvodem pro tuto volbu je skutečnost, že svazky obcí mají v rámci dotačního titulu MŠMT č. 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“ spoluúčast ve výši 15 %, kdežto obce a města ve výši 30 %. Tento rozdíl může být kolem půlmiliardové investice až 75 milionů Kč. Současně se jedná o školu především pro žáky z mimotišnovských obcí.

Jakou bude mít škola kapacitu?
Bude se jednat o tzv. dvoutřídní školu, tj. 540 žáků a 18 kmenových tříd.

Svazková škola vzniká jako model řešení školství především z ekonomických důvodů. Jaké jsou další důvody??
Svazkové školství není v České republice novinkou. Již dvacet roků takto funguje několik škol. Například na Šumpersku tak došlo k záchraně malých škol, které se spojily ve společný celek a mohou tak konkurovat kvalitou vzdělávání velkým školám ve městech. Školský zákon říká, že základní školství musí zajistit obec. A to i ta nejmenší. Buď vlastní školou, nebo dohodou s jinou obcí či společným postupem. Bohužel, každá dohoda se dá zrušit a tak se tomu i stalo v minulých letech, kdy z kapacitních důvodů došlo k vypovězení školských obvodů městem Tišnov okolním obcím. Nelze se tedy stoprocentně spolehnout na vlastnictví školního zařízení jednou obcí, pouze společný postup jednotlivých obcí garantuje i do budoucnosti místa v ZŠ dle předem dohodnutých parametrů a finančního zapojení obcí.

Co bylo podnětem vzniku projektu svazkové školy?
Důležitým podnětem bylo vypovězení školských obvodů městem Tišnov okolním obcím, které historicky využívaly školní zařízení ve městě. Prioritou vedení města bylo zajistit školní docházku především pro vlastní děti. V tišnovských školách je z celkového počtu 1 400 žáků skoro polovina dojíždějících. Proto byli zástupci menších obcí nevlastnících plnohodnotné školské zařízení, nuceni zvolit cestu společného postupu.

Z jakého důvodu vzniká Svazková škola mimo město?
První myšlenka směřovala ke třetí škole přímo ve městě, ale nepodařilo najít vhodný pozemek, který by výstavbu nové školy ve zmíněných parametrech umožňoval.

Nová svazková škola vyroste na "zelené louce" jako novostavba. Nehodila se pro tento účel některá již stávající budova?
Toto se také projednávalo při možnostech rozšíření školních kapacit. Nabízela se budova bývalé školy na Riegrově ulici v Tišnově, ale nejdříve by však bylo nutno někam přestěhovat současné uživatele a pak budovu kompletně zrekonstruovat. Stejně by se kvůli nedostatku okolního prostoru nevyřešily další doprovodné služby – stravovací provoz, tělocvična, hřiště.

Posun lokality plánované školy do Předkláštěří ovlivní i její regionální dosah. Myslelo se při rozhodování i na tento aspekt?
Jedna z variant umístění nové školy byla také vedle areálu firmy Vitar, blízko Železného, ale přitom na současném katastru města Tišnov. Lokalita byla už natolik vzdálená a naprosto mimo centrum města, že se nedalo mluvit o „škole v Tišnově“. Při dalších jednáních však prioritu dostala varianta v Předklášteří, důvodů bylo několik: dobrá dostupnost, obecní pozemek, relativně rychlá změna územního plánu ze zastavitelné plochy pro venskovské bydlení na občanskou vybavenost. Pro obec představuje nová škola přínos zejména v doplnění 1. stupně ZŠ, což bude jistě pro žáky z Předklášteří komfortnější než dojíždění do do Tišnova. Stávající škola také nabídne prostor pro volnočasové aktivity a kroužky. Velké plus je existence sportovních zařízení a nové haly a možné prostory pro další rozvoj, dobrá občanská vybavenost.

Jak je řešeno spolufinancování a zapojení obcí DSO Tišnovsko?
DSO Tišnovsko má současnosti 49 členských obcí a jsme jedním z největších multifunkčních svazků v rámci ČR. Máme spoustu projektů, ve kterých jsou zapojeny různé obce. Školství a jeho financování je však specifický problém, proto byly vytvořeny v rámci stanov svazku konkrétní parametry o odpovědnosti zapojených obcí. Vyzkoušeli jsme si tento systém u svazkové MŠ Venkov v Železném, na investičním i provozním financování se podílí pouze 6 zapojených obcí, Bukovice, Rohozec, Hluboké Dvory, Unín, Šerkovice a Železné. V loňském roce u příležitosti otevření dalšího pracoviště ve Všechovicích, přistoupily také obce Všechovice a Skalička. Zjednodušeně řečeno, jiné než výše jmenované obce nesmí být provozem zatíženy.

Jaké zdroje financí se na projektu, výstavbě a budoucím provozu školy budou podílet?
Hlavním zdrojem financování je dotační titul Ministerstva školství „Prstenec“. Základním parametrem je škola pro minimálně 540 žáků, dotace je ve výši 85 % a v minulém období takto bylo podpořeno šest nových svazkových škol v okolí Prahy. V další výzvě tohoto titulu budou podpořeny dva nejproblémovější regiony v Jihomoravském kraji a to Tišnovsko a Slavkovsko. Dále se jedná o možné podpoře ze strany Jihomoravského kraje, ale i tak zůstává částka cca 100 mil Kč, na kterou svazek obcí Tišnovsko bude muset vzít úvěr na dobu 10 roků, popř. zvolit jiné financování. Úvěr by byl splácen jednak z příspěvku zapojených obcí a také z platby státu na jednoho žáka.

Otevření školy se předpokládá do 5 let. Nehrozí, že za 5 let již potřeba nové školy nebude tolik aktuální?
Projekt nové školy řešíme několik roků. Z demografických zdrojů a také z výhledů územních plánů jednotlivých zapojených obcí, je patrné, že nás příliv nových obyvatel do regionu jen tak nemine. Dnes už se kritická situace projevuje v předškolních zařízeních, ta stávající jsou naplněna ze sta procent, a musí další zájemce odmítat. Jsou spíše obavy, že problém s nedostatečnou kapacitou základních škol nás dostihne dříve, než bude nová škola stát. I proto jsme několikrát navštívili obdobné stavby ve Středočeském kraji, tam již takováto situace nastala, dočasné učebny jsou zřizovány v různých prostorách, tělocvičnách, kulturních domech a podobně. Výjimkou není také převážení dětí několik desítek kilometrů nebo částečný směnný provoz. Výstavbu takovéto školy po skoro padesáti letech si náš region určitě zaslouží.

Disponuje region dostatečným počtem pedagogických a odborných kapacit, které na tuto školu nastoupí?
Už teď se začínáme bavit o personálním zabezpečení provozu školy. Primárně bychom rádi zajistili odborníka ze školství, který by se účastnil celého procesu vzniku školy. Nemyslíme si, že takto pojatá moderní škola bude strádat nízkou kvalitou výuky nebo nedostatkem pracovníků. Máme dostatek času na informovanost v pedagogických kruzích nebo na vysokých školách. A jestli náš projekt zaujme odborníky z jiných škol? Dojde k běžná migraci zaměstnanců, se kterou se setkáváme ve všech oborech.